Sjekkliste for alle foretaksformer

 1. OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet.
 2. Fristen for a-meldinger for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Dette er 4 virkedager ut i det nye året. Det er kontantprinsippet som gjelder for lønnsinnberetningen. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at lønnsfører får opplysninger om dette snarest. Dette gjelder også andre lønnsrelaterte forhold, for eksempel nye forsikringsfordeler, ny firmabil mv.
 3. Foreta kassaoppgjør pr 31/12.
 4. Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning.
 5. Foreta varetelling pr. 31.12., med verdivurdering fordeling på kurante og ukurante varer. Varetellingslister skal dateres og signeres.
 6. Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid pr. 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2018, og som ikke faktureres før i 2019.
 7. Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører.
 8. Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst ennå?
 9. Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 10. Noter kilometerstand pr. 31.12 på biler i virksomheten. Opplys biltype/modell og registreringsnummer.
 11. Husk å levere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre til regnskapsfører.
 12. Gi regnskapsfører kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen
 13. Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen.
 14. Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler.
 15. Utarbeid spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 16. Også andre regnskapsbilag for 2018 leveres så snart som mulig til regnskapsfører.
 17. Oppgaver over verdi aksjer og verdipapirer oversendes regnskapsfører.

Enkeltpersonsforetak                                                                          

 1. Send sammenstillingsoppgaver over lønnsinntekter til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 2. Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 3. Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 4. Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører.
 5. Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 6. Utgifter til barnepass må dokumenteres, gjerne ved oppgave mottatt fra barnehage eller SFO.
 7. Endring i familiesituasjon/sivil status må gis beskjed om.
 8. Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført
 9. Forsikringsverdi på båter og innbo må informeres om.
 10. Viktig at fordeling av næringsinntekt med ektefelle opplyses.

Aksjeselskaper

 1. Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet.
 2. Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året.
 3. Gjør opp mellomregningskonti. I motsatt fall risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter nye regler for aksjonærlån.
 4. Lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

Merk:

Ny skatteforvaltningslov trådte i kraft fra 01.01.2017. Kort fortalt – det legges større press på at alle rapporteringsplikter etterleves med korrekt innhold. Om fristene ikke overholdes, vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter. Forutsetningen for at vi, som regnskapsfører, da skal kunne innlevere korrekte opplysninger for deg innen rett tid, er at disse er overlevert oss ihht avtalte frister i Oppdragsavtalen.