Syk i ferien – hvilke regler gjelder?

En ansatt som blir syk i ferien kan ha krav på ny ferie tilsvarende antall dager den ansatte har vært syk. Vi oppsummerer hvilke regler som gjelder i disse tilfellene.

En arbeidstaker som blir sykmeldt før ferien starter, kan kreve at ferien utsettes eller forskyves til senere i ferieåret. For å få ferien utsatt må den ansatte skaffe legeerklæring og levere denne senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien.

Dersom en arbeidstaker blir syk i ferien kan arbeidstakeren kreve ny ferie med et tilsvarende antall virkedager, fra første sykedag. Dette må også dokumenteres med legeerklæring, og den må leveres i det vedkommende starter på jobb igjen etter ferie/sykdomsperiode.

Arbeidstakeren må ha vært helt arbeidsufør for å kunne kreve utsettelse av ferien.

Man har også de samme rettighetene til å utsette ferien dersom man oppholder seg i utlandet under ferien. Arbeidstaker har derimot ikke rett på sykepenger dersom han/hun er utenfor et EØS-land.

Lyst til å snakke mer om dette temaet, eller har du andre personalspørmål?

Kontakt oss da vel!